Navigatie

 

 


 


Neem contact op of bestudeer hieronder de voorwaarden:

ALGEMENE VOORWAARDEN
Spraakwater Sessies én Retail Training Huis hanteren dezelfde voorwaarden.

-----------------------------------------------------------------------
Spraakwater Sessies is een bedrijf van Rudolf Juliet
Van Nelleweg 1
Expeditiegebouw 1
Van Nelle Fabriek,
3044 BC Rotterdam

www.spraakwater.nl
sessie@spraakwater.nl

Kamer van Koophandel Rotterdam: 24374291
Rabobank Rotterdam: NL10 RABO 0105 8689 73
BTW nummer: NL1828.25.929.B01

-----------------------------------------------------------------------

Retail Training Huis is een bedrijf van Rudolf Juliet & Gordon de Boer
Perzikengaarde 15
3344 DB Hendrik-Ido-Ambacht

www.retailth.nl
info@retailth.nl

Kamer van Koophandel Rotterdam: 68944500
ABN AMRO BANK Rotterdam: NL33 ABNA 0247 5358 18
BTW nummer: 8576.59.224

-----------------------------------------------------------------------

1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan Spraakwater Sessies en Retail Training Huis, hierna te noemen: Het Trainers Collectief.
1.2 Op alle betrekkingen tussen Het Trainers Collectief en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.
1.3 Alle aanbiedingen van Het Trainers Collectief zijn vrijblijvend.
1.4 Alle genoemede tarieven op de website, in emails en in voorstellen zijn exclusief BTW.

2. Definities
2.1 Trainingsvormen:
- de "open-inschrijvingen" zijn toegankelijk voor medewerkers van verschillende opdrachtgevers.
- de "in-company" trainingen zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van één opdrachtgever.
2.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door Het Trainers Collectief laat adviseren en / of door Het Trainers Collectief trainingen laat verzorgen en / of andere activiteiten laat uitvoeren.
2.3 Opdracht: de afspraken tussen Het Trainers Collectief en de opdrachtgever. Bij open-inschrijvingen wordt de opdracht online aangemeld en per mail bevestigd door Het Trainers Collectief. Bij in-company trainingen wordt de opdracht vastgelegd in een overeenkomst.
2.4 Overeenkomst: op de overeenkomst (of bevestiging per e-mail) wordt minimaal vastgelegd:
- naam van de opdrachtgever.
- omschrijving van de door Het Trainers Collectief uit te voeren werkzaamheden.
- data van uitvoering van de werkzaamheden.
- de kosten.
- de betalingscondities.

3. Toepasselijkheid
3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Het Trainers Collectief en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 In-company: De overeenkomst geldt vanaf het moment dat de door opdrachtgever en Het Trainers Collectief ondertekende opdrachtbevestiging, door Het Trainers Collectief retour is ontvangen. Of wanneer de opdracht mondeling of per mail voor akkoord is bevestigd. Bij Open-inschrijving geldt de overeenkomst vanaf het moment dat de opdrachtgever de (online) inschrijving heeft verzonden.
4.2 De toegangsprijs van de open inschrijving dient uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de uitvoerdatum op de rekening van Het Trainers Collectief te zijn bijgeschreven.
4.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

5. Verplichtingen van de opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Het Trainers Collectief nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
5.2 Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.

6. Uitvoering van de opdracht
6.1 Het Trainers Collectief bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
6.2 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van Het Trainers Collectief.

7. Locatie
7.1 Voor een open-inschrijving selecteert Het Trainers Collectief geschikte trainingslocaties.
7.2 Bij in-company sessies kan de opdrachtgever naar eigen voorkeur een trainingslocatie in Nederland bepalen. Bij het bepalen van de keuze en de reservering zal Het Trainers Collectief desgewenst adviseren en/of bemiddeling verlenen.
7.3 Bij in-company sessies die buiten Nederland worden verzorgd, zijn reiskosten en kosten van verzekeringen voor rekening van de opdrachtgever.
7.4 Het Trainers Collectief behoudt zich het recht voor, niet akkoord te gaan met het door de opdrachtgever geselecteerde trainingslocatie.
7.5 Bij een open-inschrijving zijn alle kosten van de trainingslocatie (zaalhuur en collectief gebruikte consumpties) inbegrepen.
7.6 Bij in-company sessies zijn de kosten van de trainingslocatie voor rekening van de opdrachtgever.
7.7 Bij meerdaagse sessies is het raadzaam de deelnemers te laten overnachten. De avonden bieden ook gelegenheid tot nuttig samenzijn. Wanneer het merendeel der deelnemers blijft overnachten, blijft de trainer gewoonlijk ook op de locatie. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de kosten van logies en ontbijt van alle overnachtende deelnemers én de trainer, voor rekening van de opdrachtgever.
7.8 Bij in-company sessies op een locatie met een reisafstand van meer dan 120 km, zijn de kosten van logies en ontbijt van de trainer - tot maximaal €150 - voor rekening van de opdrachtgever.

8. Vervanging
8.1 Vervanging van deelnemer(s) is toegestaan mits:
- de vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen).
- de op naam van de aanvankelijk ingeschrevene(n) gestuurde informatie ter beschikking wordt gesteld van de vervangende deelnemer(s).
8.2 Bij vervanging van deelnemers dient de opdrachtgever Het Trainers Collectief hierover zo snel mogelijk, schriftelijk, te informeren.
8.3 Aan vervanging van deelnemers zijn in `t algemeen geen kosten verbonden. Opmerking: Men dient genoegen te nemen met eventueel verkeerde naamstelling en dergelijke.
8.4 Het Trainers Collectief heeft het onbeperkte recht uitvoerende trainer(s) te vervangen.

9. Annulering
9.1 Bij annulering van de opdracht, langer dan acht weken vóór de sessie, is 10% van de in totaal verschuldigde deelnamekosten verschuldigd.
9.2 Bij annulering van de opdracht, korter dan acht weken, doch langer dan twee weken vóór de sessie, is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
9.3 Bij annulering van de opdracht, korter dan twee weken vóór de sessie, is 80% van de deelnamekosten verschuldigd.
9.4 Het Trainers Collectief heeft het recht om tot twee dagen van te voren, de open-inschrijvingssessie te annuleren bij minder dan 8 inschrijvingen.

10. Verschuiving / uitstel
10.1 Bij verschuiving gelden dezelfde bepalingen als bij annulering, met dien verstande dat de verschuldigde kosten worden gehalveerd.
10.2 Indien door overmacht onzerzijds een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover binnen 24 uur geïnformeerd; in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

11. Honoraria
11.1 De voor in-company sessie verschuldigde honoraria, alsmede de betalingscondities, worden op de overeenkomst bevestigd. Hierbij wordt aangegeven welke kosten bij de honoraria zijn inbegrepen.
11.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen, behoudt Het Trainers Collectief zich het recht voor de wettelijk toegestane rente in rekening te brengen, administratiekosten in rekening te brengen en de vordering uit handen te geven, waarbij alle hieraan verbonden kosten op de opdrachtgever zullen worden verhaald.
11.3 Voor avond- en weekendsessies geldt een toeslag van 10% op het gehanteerde tarief.

12. Klachten, garantie en aansprakelijkheid
12.1 Het Trainers Collectief zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professional kan worden verwacht.
12.2 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Het Trainers Collectief die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Het Trainers Collectief voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het honorarium voor de desbetreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van Het Trainers Collectief sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
12.3 U kunt uw klacht direct of binnen 48 uur melden bij de betreffende trainer. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Het Trainers Collectief de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium. U heeft dus 100% garantie dat uw klacht wordt opgelost.

13. Intellectueel eigendom
13.1 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen lesmateriaal, computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-) contracten en andere geestesproducten van Het Trainers Collectief, een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

14. Geheimhouding
14.1 Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Het Trainers Collectief en de opdrachtgevers voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.
14.2 Het Trainers Collectief rapporteert niet over individuele prestaties van deelnemers. De wetenschap dat men beoordeeld wordt, werkt remmend op de openheid en daarmee op het gewenste resultaat van de sessie. Juist als deelnemers hun zwakke kanten tonen, is het mogelijk aan verbetering daarvan te werken.
14.3 Alle trainers in dienst van Het Trainers Collectief, hebben zich tot deze geheimhouding verplicht.

15. Overige
15.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2018, gelden totdat wijziging van deze Algemene Voorwaarden bij nieuwe opdrachten, schriftelijk door ons is aangegeven en doen wij de opdrachtgevers van open sessies uiterlijk tegelijk met de facturering schriftelijk toekomen en de opdrachtgevers van besloten sessies uiterlijk tegelijk met de overeenkomst.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Mijn programma

Bekijk eerst het aanbod

Download de App

Download de App

 

Luisterboek!

AANRADER: bestel leerzaam luisterboek!

© 2017 - 2019 Spraakwater Sessies | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel